ศาลยุติธรรม
Court of Justice
image

D2MS

การประชุมประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ ๔ (4th ASEAN Chief Justices Meeting)
image

            ประธานศาลฎีกาได้โปรดมอบหมายให้ นายวิชัย เอื้ออังคณากุล ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกาเข้าร่วมการประชุมประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  การประชุมครั้งนี้มุ่งหมายให้ประธานศาลสูงสุดในภูมิภาคอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้มีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน อันมีส่วนช่วยพัฒนา และบูรณาการกฎหมายในภูมิภาคอาเซียนให้พัฒนาสืบต่อไป ในที่ประชุมประธานศาลสูงสุดอาเซียนในครั้งนี้ ได้หารือถึงกรอบความร่วมมือทางการศาลในประเด็นดังต่อไปนี้  ๑) การตั้งองค์กรและสร้างความเป็นทางการของการประชุมประธานศาลสูงสุดอาเซียน  (Institutionalizing / Formalizing the ASEAN Chief Justices’ Meeting) ๒) การรวมตัวกันของอาเซียน และการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเอกสารในทางแพ่งและพาณิชย์ภายในภูมิภาค (ASEAN Integration, inclusive of facilitating the service of civil process) ๓) การพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศาลในภูมิภาคอาเซียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ASEAN Judiciaries Portal หรือ AJP) ๔) การส่งเสริมการศึกษาและการอบรมทางการศาล (Judicial Education and Training) ๕) การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในศาลยุติธรรมและการแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการคดี (Case Management and Court Technology) และ ๖) การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเด็กที่มีบิดามารดาต่างสัญชาติกัน (Cross-border Child Disputes)  อนึ่ง ในการประชุมประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ ๔ ได้มีการจัดทำคำประกาศแห่งนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Declaration) ซึ่งมีสาระสำคัญว่า  ประธานศาลสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นชอบให้มีการยกระดับการประชุมประธานศาลสูงสุดอาเซียน  โดยเปลี่ยนชื่อเป็นสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน และจะยกระดับสภาแห่งนี้ให้เป็นองค์กรหนึ่งภายใต้กฎบัตรอาเซียนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรศาลยุติธรรมของประเทศสมาชิกให้มีความมั่นคงยั่งยืนโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระขององค์กร และตกลงกันแต่งตั้งให้ประธานศาลสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นผู้ลงนามในหนังสือร้องขอเพื่อให้มีการเพิ่มชื่อของสภาดังกล่าวเข้าเป็นองค์กรหนึ่งของอาเซียน  และประเทศสมาชิกจะแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานศึกษาถึงขอบเขตและบทบาทของสภาแห่งนี้ต่อไป