ศาลยุติธรรม
Court of Justice

เกี่ยวกับเรา
image

D2MS

นโยบายประธานศาลฎีกา

นโยบายประธานศาลฎีกา
นายชีพ จุลมนต์

 

ข้อ 1. ดำเนินการให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง

 

ข้อ 2. พัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโดยส่งเสริมให้มีการศึกษา
การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศและให้ยึดมั่นประมวลจริยธรรมในการดำรงตน

 

ข้อ 3. เพิ่มการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดี
และเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น
และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง

 

ข้อ 4. ดำเนินการส่งเสริมเพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลากรศาลยุติธรรม 
ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นที่เหมาะสม แก่การดำนงตามสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นปัจจุบัน