ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ผู้พิพากษาปฏิบัติราชการสำนักงานศาลยุติธรรม